Categorieën
Algemeen

Restitutieformulier Zomer Marathon 2024

Helaas geen zomer marathon in 2024...


Categorieën
Algemeen

Productieteam

Afdeling Verantwoordelijke Contact
Algemeen *volgt* Contact
Productie *volgt* Contact
Veiligheid *volgt* Contact
Inschrijvingen *volgt* Contact
Techniek *volgt* Contact
Horeca *volgt* Contact
Parcours *volgt* Contact
Vrijwilligers *volgt* Contact
Categorieën
Algemeen

Vacatures

Op dit moment zijn er geen open vaste vacatures beschikbaar

Categorieën
Algemeen

Contact

Neem contact met ons op via onderstaand formulier


Categorieën
Algemeen

Sponsoren en partners

Evenementen kunnen niet bestaan zonder haar partners en sponsoren. We zijn dan ook ontzettend trots op alle landelijke- en lokale sponsoren en partners die zich verbinden aan de verschillende evenementen en hun steentje bijdragen. Bedankt voor jullie steun en bijdrage!

De evenementen kunnen niet bestaan zonder haar partners en sponsoren. Met onze kennis, passie en ervaring denken wij graag mee met de wensen van de klant. De uiteindelijke invulling van het sponsorpakket gaat altijd in overleg en is maatwerk. Wij brengen graag jullie merk en de lopers/fans bij elkaar en geven sport betekenis in de maatschappij.

Wil je meer weten over de sponsormogelijkheden? Neem contact met ons op via partner@valk-events.com  |  Hopelijk tot ziens!

Partners en sponsoren

DeFriesland_logo_rgb_turqoise_pos01.jpg
Logo_Boels_Rental.svg.png
images
vitens.png
Hessels.jpg
FE-Telecom-e1679777945300.jpg
atleta.png
Webo-Logo.png

Vergunningen

leeuwarden-logo.png
waddhoeke-logo

Organisatie

Rechthoek-1.png
Laag-5_small.png
Categorieën
Algemeen

Vrijwilligers aanmelden

Leuk dat je mee wilt werken!


Categorieën
Algemeen

Vrijwilligers

Kom jij ons helpen? Werk op de leukste evenementen! |

Jaarlijks organiseert Valk Event Productions meerdere evenementen onder de naam ‘Valk-Events’ door het hele land. Je kunt je voorstellen dat deze evenementen heel wat voorbereidingen en uren kosten van de organisatie. Tijdens het evenementen kunnen we echter niet zonder de hulp van jullie. Vandaar deze oproep naar jullie toe. Is er een mogelijkheid dat jullie ons kunnen ondersteunen op één van onderstaande momenten, dan horen we dit uiteraard graag!

Taken

 • Eindverzorging
 • Verzorgingsposten
 • Horeca/verkoop
 • Verkeersregelaar
 • Tijdwaarneming
 • Medailles uitreiken
 • Tassenafgifte/garderobe

Evenementen / aanmelden

 • 21 december 2024 | Winter Marathon Leeuwarden | Leeuwarden

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent als vrijwilliger op de dag van het evenement minimaal 16 jaar oud.
 • Je beheerst de Nederlandse óf de Engelse taal.
 • We vragen van alle vrijwilligers veel enthousiasme, inzet, gastvrijheid en passie voor het evenement. We gaan er dan met z’n allen een geweldige tijd van maken!

Wat krijg je van ons?

 • Je krijgt heel de dag goed te eten en te drinken tijdens het evenement.
 • We zorgen voor goede informatievoorziening, onder andere via de vrijwilligersnieuwsbrief.
 • Heel veel plezier tijdens ons fantastische evenement.
 • Kilometervergoeding als je met eigen vervoer komt.
 • Een mooie herinnering aan het evenement.
Categorieën
Algemeen

Algemene voorwaarden

Artikel           1                Algemeen 

1.1       Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Valk Event Productions (hierna ook: “Valk Event Productions”) en/of door een of meer van haar dochter- en/of zustervennootschappen.

1.2      Valk Event Productions is gevestigd aan Seefûgel 7A (9051VC) te Stiens. Het bedrijf is per mail op info@valkeventproductions.com en per telefoon op 058-2300115 bereikbaar. Valk Event Productions is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 64075397.

1.3       Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Valk Event Productions. Op rechtsverhoudingen tussen Valk Event Productions en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4       De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een bezoeker van een evenement dan wel de website of een webshop van Valk Event Productions – en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘bezoeker’.

Artikel           2        Algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen van Valk Event Productions, waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Valk Event Productions en de bezoeker, dus ook als deze laatste de website of de webshop van Valk Event Productions bezoekt.

2.2       Door koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de website van Valk Event Productions, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

2.3       Deze algemene voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar, opvraagbaar en te downloaden op c.q. vanaf deze website. De bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen, zo als bedoeld in artikel 6: 233 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.4    Valk Event Productions verwijst – waar redelijkerwijs mogelijk – naar de algemene voorwaarden op een uitgeprint toegangsbewijs voor een Evenement. De bezoeker kan doorgaans tevens kennis nemen van een beknopte samenvatting van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een evenement waar banners met een samenvatting van belangrijke huisregels zijn opgehangen ter herinnering.

Artikel           3        Toegangsbewijs

3.1       Toegang tot een Valk Event Productions evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

3.2       Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 16 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het betreffende evenement. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat Valk Event Productions verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.

3.3       De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Valk Event Productions. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is Valk Event Productions gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

3.4       Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is VALK EVENT PRODUCTIONS gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan VALK EVENT PRODUCTIONS, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

3.5       Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van VALK EVENT PRODUCTIONS.

3.6       Indien Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan VALK EVENT PRODUCTIONS verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van VALK EVENT PRODUCTIONS om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.7       Bij een aankoop door de bezoeker van een (electronisch) toegangsbewijs (e-ticket) voor een VALK EVENT PRODUCTIONS-evenement middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld voor een derde partij in opdracht van VALK EVENT PRODUCTIONS. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel           4          Fouilleren en verboden goederen 

4.1      VALK EVENT PRODUCTIONS heeft het recht bezoeker voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd – of hij kan van het evenement worden verwijderd – zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs.

4.2       Het is verboden (semi-) professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

4.3       De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel           5          Ontzegging toegang

VALK EVENT PRODUCTIONS houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Artikel           6        Film/ en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VALK EVENT PRODUCTIONS in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel           7         Eigen risico                                        

Het betreden van de plaats waar het evenement van VALK EVENT PRODUCTIONS plaatsvindt (waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker te vervoeren naar de toegang) alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoeker geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van VALK EVENT PRODUCTIONS steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) VALK EVENT PRODUCTIONS.

Artikel           8        Programma

VALK EVENT PRODUCTIONS zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. VALK EVENT PRODUCTIONS is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel           9          Nadere voorschriften

9.1       De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de (nadere) voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van VALK EVENT PRODUCTIONS, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten of eigenaar van de plaats c.q. het gebouw waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

9.2       Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 10      Overmacht

10.1     In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), DJ’s, stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/pandemie, terroristische aanslagen e.d. heeft VALK EVENT PRODUCTIONS het recht c.q. de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (voor tickets, consumptiemunten of anderszins) jegens de bezoekers gehouden te zijn.

10.2     Uitsluitend in geval van annulering met oorzaak anders dan genoemd in artikel 10.1 zal VALK EVENT PRODUCTIONS het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren.

10.3     Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door VALK EVENT PRODUCTIONS (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

Artikel           11       Beeld- en geluidsopnamen en exploitatie daarvan

VALK EVENT PRODUCTIONS is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat VALK EVENT PRODUCTIONS enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel           12        Rookvrij Evenement

Het is de bezoeker verboden te roken op een evenement dat binnen op een locatie (waaronder mede te verstaan is: in tenten of afgesloten ruimtes op een buitenevenement) wordt georganiseerd door VALK EVENT PRODUCTIONS. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Indien bezoeker het rookverbod overtreedt en dit wordt geconstateerd door een beveiliger, medewerker handhaving of personeelslid van de locatie, zal bezoeker per direct een boete verschuldigd aan VALK EVENT PRODUCTIONS zijn ter hoogte van het bedrag aan boete dat de locatie aan VALK EVENT PRODUCTIONS oplegt. De hoogte van deze boete verschilt per locatie. De bezoeker zal dit bedrag onder toezicht van de beveiliging contant of per pin afrekenen aan de kassa en krijgt daarvan een afschrift. VALK EVENT PRODUCTIONS spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan.

Artikel           13                  Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. VALK EVENT PRODUCTIONS gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Artikel           14      Informatie VALK EVENT PRODUCTIONS

Hoewel VALK EVENT PRODUCTIONS grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing besteedt, zoals op haar website en op schriftelijk promotiemateriaal, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

Artikel           15      Verkoop producten op evenementen

Op de evenementen van VALK EVENT PRODUCTIONS zijn vaak standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van VALK EVENT PRODUCTIONS en VALK EVENT PRODUCTIONS  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders kunnen niet aan VALK EVENT PRODUCTIONS worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover VALK EVENT PRODUCTIONS zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat VALK EVENT PRODUCTIONS ook in voor de conformiteit van deze producten.

Artikel           16      Website

16.1  VALK EVENT PRODUCTIONS exploiteert tevens diverse websites – zoals wintermarathon.frl – en de diverse websites of online diensten van derden van afzonderlijke evenementen of activiteiten die zij organiseert, hierna tezamen voor het gemak aangeduid als de “website”. De bezoeker van website van VALK EVENT PRODUCTIONS is gebonden aan de onderhavige algemene voorwaarden, die op hem of haar van toepassing zijn door het bezoeken van de website.

16.2  VALK EVENT PRODUCTIONS respecteert de privacy van alle bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan VALK EVENT PRODUCTIONS verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.

16.3 VALK EVENT PRODUCTIONS gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van een van haar websites om het kopen en navigeren van en via de Website, gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.

16.4  Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via een van de websites van VALK EVENT PRODUCTIONS of via een van de online diensten uitgevoerd voor VALK EVENT PRODUCTIONS, geeft de bezoeker van de Website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal VALK EVENT PRODUCTIONS deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. VALK EVENT PRODUCTIONS zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

VALK EVENT PRODUCTIONS gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van haar websites als volgt:

 1. I) om het koop- en navigatieproces bij VALK EVENT PRODUCTIONS zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt VALK EVENT PRODUCTIONS door deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens wordt voor de bezoeker een account aangemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij herkent de Website de bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.
 2. II) Tevens worden de gegevens gebruikt om:
 3. a) de bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
 4. b) materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
 5. c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of een contest;
 6. d) om de informatie op de Website voor de bezoeker aan te passen;
 7. e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
 8. f) voor fraude en inbreuk preventie;

voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

16.5     Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan hem of haar andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door VALK EVENT PRODUCTIONS gebruikt onder andere voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

16.6     Voor sommige handelingen als bedoeld in artikel 16.4 dient de bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door VALK EVENT PRODUCTIONS worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van onder andere aankopen van een product op de Website.

16.7     De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming aan VALK EVENT PRODUCTIONS of aan haar gelieerde derden om hem of haar informatie toe te zenden per e-mail.

16.8    VALK EVENT PRODUCTIONS neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. VALK EVENT PRODUCTIONS voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. VALK EVENT PRODUCTIONS neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

16.9    VALK EVENT PRODUCTIONS is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de bezoeker ondanks de maatregelen die VALK EVENT PRODUCTIONS heeft genomen om deze gegevens te bewaren. VALK EVENT PRODUCTIONS kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht VALK EVENT PRODUCTIONS op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

16.10  VALK EVENT PRODUCTIONS is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel           17      Verkoop van goederen en diensten in de webshop of op de website

17.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst met een bezoeker van de website die een product koopt op de website. Een dergelijk product kan onder meer zijn: een e-ticket, een merchandise product – waaronder een fysieke CD of DVD – of een ander product of dienst welke wordt aangeboden.

17.2     De koop via de webshop of website geschiedt door middel van koopovereenkomst op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

17.3     Alle gegevens die VALK EVENT PRODUCTIONS als verkopende partij aan de Bezoeker dient af te geven volgens artikel 7: 46c Burgerlijk Wetboek zijn in deze algemene voorwaarden dan wel op de betreffende website opgenomen. Op de website waar de bezoeker een product koopt, staat vermeld:

 1. a) de identiteit van de vennootschap – en of de bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit dient te voldoen;
 2. b) de belangrijkste kenmerken van het product;
 3. c) de prijs inclusief belastingen;
 4. d) de eventuele kosten van aflevering;
 5. e) de wijze van betaling en de wijze van uitvoering van de koopovereenkomst;
 6. f) de eventuele wijze van ontbinding van de koopovereenkomst bij aankoop van voor fysieke producten);

Voorts geldt dat:

 1. g) de kosten voor het gebruik van communicatie middelen door VALK EVENT PRODUCTIONS niet aan de bezoeker worden doorgerekend;
 2. h) er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de bezoeker naast de regel dat het aanbod uit haar aard gelimiteerd is zolang de voorraad strekt of het product beschikbaar is;
 3. i) er geen sprake is van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

17.4     Na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand tussen VALK EVENT PRODUCTIONS en de bezoeker, ontvangt de bezoeker een e-mail waarin de punten hierboven a tot en met f concreet staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke producten de koopovereenkomst door de Bezoeker kan worden ontbonden binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product. Deze wijze van ontbinding geldt evenwel niet voor de aankoop van een e-ticket, vervoersovereenkomst of enige dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.

Artikel           18      Prijzen en kosten producten webshop

18.1     Op de website wordt bij ieder product duidelijk aangegeven welke prijs de bezoeker dient te voldoen alvorens het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Andere kosten dan de aankoopprijs en bezorgkosten worden aan de bezoeker niet in rekening gebracht. Alle prijzen blijven gelden totdat op de website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een product dat reeds is aangekocht, doch om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

18.2     Een overeenkomst tot koop en verkoop van een product tussen de bezoeker en VALK EVENT PRODUCTIONS komt slechts tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de website op de geëigende wijze heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de website op juiste wijze heeft geaccordeerd en diens betaling is verricht aan de partij die de betaling voor VALK EVENT PRODUCTIONS afhandelt. VALK EVENT PRODUCTIONS verstuurt de bezoeker die een product heeft aangekocht daarvan zo spoedig als mogelijk een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen.

18.3    VALK EVENT PRODUCTIONS draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en informatie toeziende op betalingsverkeer.

Artikel           19      Conformiteit

19.1    VALK EVENT PRODUCTIONS verbindt zich jegens de bezoeker om hem het product te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven per product op de website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ die Bezoeker virtueel heeft gevuld met een aan te schaffen product. Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De op de website van een product zichtbare foto, indien aanwezig, geeft slechts een algemene indruk van het door de bezoeker aan te schaffen product.

19.2     De bezoeker dient het aangekochte product direct na levering te onderzoeken om te bezien of dit beantwoordt aan hetgeen de bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, dient de bezoeker zulks te melden binnen veertien dagen na ontvangst op het e-mail adres van VALK EVENT PRODUCTIONS. Slechts indien aan VALK EVENT PRODUCTIONS per e-mail is aangetoond dat het product zonder schuld van de bezoeker of zonder reden die voor zijn rekening of risico dient te komen, niet beantwoordt aan hetgeen door de bezoeker werd aangekocht, heeft VALK EVENT PRODUCTIONS de keuze om de aankoopprijs te restitueren of een ander product in dezelfde soort te leveren.

Artikel           20      Betaling voor producten in de webshop

20.1     Betaling kan plaatsvinden via opdracht daartoe van de bezoeker aan de door VALK EVENT PRODUCTIONS aangewezen partij die de betaling voor haar afhandelt.

20.2    VALK EVENT PRODUCTIONS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de website. De bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud VALK EVENT PRODUCTIONS niet verantwoordelijk is.

Artikel           21      Levering fysieke producten na bestelling 

21.1     Zodra VALK EVENT PRODUCTIONS betaling volledig heeft ontvangen zal zij verplicht kunnen worden tot levering van het aangekochte product aan de bezoeker. Leveringen worden alleen gedaan naar een bestaand postadres. VALK EVENT PRODUCTIONS verbindt zich jegens de bezoeker om het product behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer het afleveradres in goede staat bereikt.

21.2     De levering van een aangekochte product zal in beginsel binnen 14 dagen geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en de betaling is ontvangen. De bezoeker wordt door middel van een e-mail direct op de hoogte gesteld dat de overeenkomst is gesloten en het product is betaald en zal worden verzonden.

21.3     Indien een bepaald product niet meer op voorraad is, wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Mocht de uitlevering langer dan 30 dagen duren, dan heeft de bezoeker het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken en krijgt deze het aankoopbedrag retour.

21.4     Indien de levering van een bepaald product tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, dan zal VALK EVENT PRODUCTIONS zo snel als mogelijk de levering verrichten, dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht, op verzoek – enkel en alleen via de helpdesk van de bezoeker, het aankoopbedrag aan deze retourneren. VALK EVENT PRODUCTIONS is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de bezoeker.

Artikel           22       Retourneren van fysieke product uit de webshop

22.1     De Bezoeker kan fysieke producten binnen veertien dagen na ontvangst van het product retourneren. Fysieke producten die verzegeld zijn en waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen worden verzonden ter attentie van VALK EVENT PRODUCTIONS op het adres van de webshop als aangegeven op de website.

22.2     Nadat VALK EVENT PRODUCTIONS de retourzending ontvangen heeft, krijgt de bezoeker het bedrag teruggestort op diens rekening mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de bezoeker de redenen heeft opgegeven van het retour zenden.

Artikel           23      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Leeuwarden bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen

Categorieën
Algemeen

Huisregels

 • Het zijn een sport- en muziekevenementen: het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: (alcoholhoudende) dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Het dragen van kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen op het evenemententerrein is niet toegestaan.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (b.v. motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 • Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan etenswaren en plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het evenemententerrein.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving voor gebruik en handel in drugs van toepassing.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, of in kennelijke staat van dronkenschap zijn, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd dan wel wordt geen toegang tot het evenemententerrein verleend. Daarbij kan ook de Politie ingeschakeld worden.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement inclusief de diverse activiteiten van de Winter Marathon is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • Tijdens het evenement worden (foto- en film)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken.
 • Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  b. Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon.
  c. Mag je niet roken.
 • Bij constatering van overtreding van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiligingspersonen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.

VALK-EVENTS.COM

Valk-Events

OliebollenRun

Coming soon